טופס הרשמה מקוון לשנת 2017/18

תקנון הרשמה - יש לקרוא לפני השלמת הרישום!

1.         שעת לימוד קבוצתית במרכז המפתח להצלחה (להלן – "המרכז") היא בת 60 דקות.
2.         תשלום עבור שיעור קבוצתי - _____ ₪ לחודש (קרי, עבור 4 שיעורים בחודש קלנדרי, בכפוף ללוח החופשות בהם לא יתקיימו לימודים כמפורט בסעיף 10 להלן). בפתח כל שנת לימודים יהא המרכז רשאי לשנות את גובה התשלום בהודעה מראש של 30 ימים.
3.         בנוסף, עבור תרגול בכיתה עם מתרגל, יש לרכוש כרטיסיית תרגולים. יש לתאם הגעה לתרגול, יומיים מראש (באמצעות שליחת מסרון או מייל לפי הפרטים הנקובים בטופס זה להלן).
            תרגול יתקיים בימים בהם המרכז פתוח, בין השעות 16:30-20:30, בכפוף לכך שנרשמו מינימום שבעה תלמידים לתרגול.
            תלמיד שלא הופיע לתרגול אליו נרשם, ייחשב כאילו השתתף בתרגול וכרטיסיית התרגולים תנוקב בהתאם. לא יינתן החזר כספי עבור כרטיסיית תרגולים שלא נוצלה עד לסוף שנת הלימודים.
4.         אמצעי תשלום: (א) בשיקים דחויים שיימסרו במועד ההרשמה, מעותדים ל-1 בכל חודש, עבור מספר החודשים שמתחילת פעילות החוג ועד לסיום החוג בכל שנה; או חיוב באמצעות כרטיס אשראי עבור מספר החודשים שמתחילת פעילות החוג ועד לסיום החוג בכל שנה.
            חוגים (שיעורים קבוצתיים) לתלמידי כיתות ו'-יב' יתקיימו בין החודשים ספטמבר 2017 ועד למאי 2018 (כולל).
5.         שיעור שאינו מתקיים עקב אי הופעת התלמיד נזקף לחובתו של התלמיד. יחד עם זאת ייעשה מאמץ להשלים לתלמיד עד 2 שיעורים במהלך שנת פעילות, בכפוף לקיום קבוצת לימוד תואמת אליה יוכל להצטרף, ובלבד שהתלמיד הודיע על אי הופעתו 24 שעות מראש באמצעות שליחת מסרון או מייל לפי הפרטים הנקובים בטופס זה להלן.
6.         במקרה של ביטול מצד המרכז, יתואם שיעור חלופי.
7.         הפסקת לימודים במשך שנת הלימודים (מה-1.9 בכל שנה ועד 31.5 בשנה שלאחר מכן)  תיעשה כדלקמן:
7.1        הודעה שתימסר בכתב למזכירות עד ה-15 לכל חודש תחייב בתשלום עד סוף החודש השוטף בלבד (בכפוף לסעיף 7.3 להלן).
7.2        הודעה שתימסר בכתב למזכירות לאחר ה-15 לחודש תחייב בתשלום עבור החודש השוטף והחודש שלאחריו (בכפוף לסעיף 7.3 להלן).
7.3        למרות האמור בסעיפים 7.1 ו-7.2 לעיל, הודעה שתימסר לאחר ה-15 לחודש מרץ, תחייב בתשלום עבור יתרת שנה"ל (עד 31.5 כמפורט בסעיף 4 לעיל).
8.         המרכז שומר לעצמו את הזכות לשנות במידת הצורך ימים ו/או שעות פעילות של שיעורים.
9.         ההורה מתחייב לשלם את שכר הלימוד/תשלומים כמפורט לעיל בגין לימודי בנו/בתו. אי הופעת התלמיד/ה לשיעורים ללא הסדרת הפסקת לימודים כמפורט לעיל לא יפטרו את ההורה מתשלום שכר הלימוד.
10.        לוח חופשות
להלן מועדי החופשות בהן לא יתקיימו לימודים/שיעורים:
ראש השנה - 20-22/9/2017
יום כיפור - 29/9/2017
סוכות - 4-13/10/2017
חנוכה - 13-20/12/2017
פורים- 28/2/2018-2/3/2018
פסח- 22/3/2018-7/4/2018
יום העצמאות-18-19/4/2018
לג בעומר 3/5/2018
שבועות 20-21/5/2018
לנרשמים לשיעורים קבוצתיים (כאמור בסעיף 2 לעיל), תינתן, חלף שיעורים שהיו אמורים להתקיים בימי החופשה המפורטים בסעיף 10 זה לעיל, זכאות לכניסה לתרגולים, ללא תשלום נוסף, במועדים המפורטים להלן (ארבעה תרגולים מקסימום לנרשמים לשנת לימודים מלאה), ועל תלמיד המבקש לממש זכאותו לתרגול, לתאם מראש השתתפותו בתרגול כמפורט בסעיף 3 לעיל.
האמור בסעיף 10 זה אינו גורע מהוראות סעיף 2 לעיל בקשר למועדים בהם לא מתקיימים שיעורים עקב אורכו של החודש.
להלן מועדי התרגולים כאמור בסעיף זה לעיל:
ביום שישי: 24.11.17 בין השעות 13.00-15.00
ביום שישי: 26.1.18 בין השעות 13.00-15.00
ביום שישי:23.3.18 בין השעות 14.00-16.00
ביום שישי: 27.4.18 בין השעות 14.00-16.00
11.        במקרה שיוכח כי התלמיד או אחר מבני ביתו של התלמיד גרם נזק לאחר, לרבות נזק לבניין או בחצר המוסד בו יתקיימו שיעורים ו/או תרגולים או לרכוש הזולת במקום או בסביבה, בין לבדו ובין עם אחרים, ההורה מתחייב לשלם את הסכום שייזקף לחובת התלמיד בעבור הנזק או חלק השתתפותו בו.
12.        בחתימתו להלן, ההורה מאשר כי קרא את האמור בטופס הרשמה זה לעיל וכי הוא מסכים לסעיפיו. כן מסכים ההורה בחתימתו להלן לקבל מידע מדי פעם בפעם על פעילות המרכז באמצעות דואר אלקטרוני.
13.        הודעות למרכז יש לשלוח באחד מהאופנים הבאים: מסרון לטלפון מס' 052-6118776; לדוא"ל mail@m-center.org.il.
 
במילוי טופס הרשמה הנני מצהיר, כי קראתי את התנאים והנהלים לעיל וכי שליחת טופס זה יש בה משום הסכמה לתנאים ולנהלים לעיל.
 
לפני שליחה אנא ודאו כי הפרטים שרשמתם נכונים ולאחר בדיקה לחצו על הכפתור "שלח טופס".